KULUTTAJA-ASAIKKAAT

 1. Yleistä

 

1.1 Näitä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan Osasuora Oy:n (Myyjän) ja sen kuluttaja-

asiakkaiden (Ostajien) välisessä autojen varaosia (tuotteita) koskevassa kaupanteossa

elleivät osapuolet ole muuta sopineet.

1.2 Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan kuluttajansuojalakia.

 

 1. Sopimuksen syntyminen

 

2.1 Sopimus katsotaan tehdyn tilausvahvistuksen mukaisesti, ellei muuta näytetä sovitun.

2.2 Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tunnisteiden ja tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

 

 1. Myyjän velvollisuudet ja vastuunrajoitukset

 

3.1 Myyjä vastaa myymiensä tuotteiden virheettömyydestä.

3.2 Myyjän myymät tuotteet on tarkoitettu ainoastaan niiden tavanomaiseen käyttöön ja käyttötarkoitukseen. Tuotteita ei saa käyttää kilpakäyttöön tarkoitetussa tai muuten tavanomaisesta poikkeavissa ajoneuvossa.

3.3 Jos myydylle tuotteelle on voimassa valmistajan myöntämä takuu, siitä ilmoitetaan aina

erikseen. Osasuora Oy toimittaa takuutyöhön tarvittavat varaosat tai tuotteet, sekä muut

korjaukseen tarvittavat tarvikkeet. Takuutuotteen korjaamiseen ja kustannuksiin sovelletaan

soveltuvin osin kohdan 6 mukaisia ehtoja.

 

 1. Ostajan velvollisuudet

 

4.1 Ostajan on tarkastettava hänelle saapunut tuote huolellisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa.

4.2 Tuotteen asennus on suoritettava autonvalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ostajan on tarkastettava tuotteen oikea asennus ennen sen käyttöönottoa. Ostaja vastaa tuotteiden asennuksesta ja asennuksen suorittaman henkilön riittävästä ammattitaidosta. Myyjä ei vastaa ostajan virheellisten asennustöiden aiheuttamista virheistä ja vahingoista.

4.3 Ostajan on käytettävä tuotteissa aina valmistajan suositusten mukaisia öljyjä ja nesteitä.

4.4 Mikäli Ostaja havaitsee tuotteessa virheen, Ostajan pitää ilmoittaa vihreestä myyjälle ja

vaatia oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

 

 1. Virheen selvittäminen

 

5.1 Tuotteen virheellisyys selvitetään tavarantoimittajan tai valmistajan toimesta, ellei muuta erikseen sovita. Myyjän on aloitettava selvittäminen viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa reklamaation vastaanottamisesta. Ostaja on velvollinen toimittamaan tuotteen ja siihen mahdollisesti asentamansa lisälaitteet tarvittaviin tutkimuksiin, jotta reklamaation peruste voidaan selvittää.

5.2 Osapuolet voivat myös sopia ulkopuolisen puolueettoman henkilön suorittamasta tarkastuksesta. Myyjä vastaa tarkastuskustannuksista, jos tuotteessa todetaan olevan myyjän vastuulla oleva olennainen virhe. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa ostaja.

 

 1. Virheen korjaaminen ja kustannuksista vastaaminen

 

6.1 Myyjä vastaa vastuullaan olevan virheen korjauksesta omalla kustannuksellaan. Mikäli virheellistä tuotetta ei pysty korjaamaan luotettavasti tai kohtuullisin kustannuksin, myyjällä on oikeus toimittaa virheettömän tuotteen virheellisen tilalle. Mikäli korvaavaa tuotetta ei löydy, tuotteen kauppahinta palautetaan ostajalle.

6.2 Myyjä vastaa vastuullaan olevien virheiden selvittelykustannuksista, jotka aiheutuvat tavarantoimittajan tai valmistajan työstä.

6.3 Ostaja sitoutuu lähettämään tuotteen ja siihen mahdollisesti asentamansa omat apulaitteet tavarantoimittajalle tai valmistajalle tutkittavaksi. Tavarantoimittaja tai valmistaja antaa kirjallisen selvityksen tuotteen virheestä. Ostajalla on halutessaan oikeus antaa myyjälle ohjeita tutkimuksen dokumentoimiseksi. Ohjeet on annettava hyvissä ajoin ennen tutkimuksen aloittamista.

6.4 Myyjä vastaa virheellisen tuotteen toimituskustannuksista tutkimuksiin ja sieltä takaisin ostajalle. Myyjä vastaa myös korvaavan tuotteen toimituskustannuksista ostajalle.

6.5 Myyjä korvaa ostajalle vastuullaan olevien virheiden tavanomaisista ja kohtuullisista purku- ja uudelleenasennuskustannuksista 70 euroa tunnilta (sis. alv). Ajankäyttö arvioidaan ammattitaitoisen työntekijän käyttämän keskimääräisen ajan perusteella.

6.6 Ostaja ei saa purkaa tai korjata tuotetta ilman myyjän kirjallista suostumusta, koska purkaminen tai korjaaminen päättää tuotteelle mahdollisesti annettavan takuun. Lisäksi purkaminen tai korjaaminen vaikeuttaa reklamaation perusteen selvittämistä tai tekee siitä mahdotonta.

 

 1. Etämyyntikauppa ja ostajan palautusoikeus

 

7.1 Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä.

7.2 Kuluttaja hyväksyy tilauksen maksullisuuden tilatessaan tuotteen.

7.3 Ostajalla on mahdollisuus palauttaa tuote Myyjälle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä tilatun tuotteen vastaanottamisesta.

7.4 Palautusoikeus koskee kuluttajan yksityiskäyttöön hankkimaa tuotetta.

7.5 Ostajan on otettava yhteyttä Myyjään ennen palautusta, jotta tuotteen ja kauppahinnan palautuksesta voidaan sopia.

7.6 Ostajalla on velvollisuus korvata tuotteen arvonalennus, jos tuote on jo ennätetty ottaa käyttöön tai se ei ole enää alkuperäisessä kunnossa.

7.7 Myyjä palauttaa tuotteen kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla ja mahdollisella arvonalennuksella.

7.8 Palautettavan tuotteen tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli Ostajalle luovutettaessa. Pakkauksen tulee olla ehjä ja siisti.

7.9 Kauppahinta palautetaan Ostajalle kahden viikon kuluessa tuotteen palautuksesta.

 

 1. Riidanratkaisu

 

8.1 Riita-asiat pyritään ensisijaisesti sopimaan Myyjän ja Ostajan välisillä neuvotteluilla.

8.2 Jos asiaa ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saada apua kuluttajaneuvonnasta (www.kuluttajaneuvonta.fi). Lisäksi asia voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

 

YRITYSASIAKKAAT

 1. Yleistä

 

1.1 Näitä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan Osasuora Oy:n (myyjän) ja sen asiakkaiden (ostajien) välisessä autojen varaosia (tuotteita) koskevassa kaupanteossa elleivät osapuolet ole muuta sopineet.

1.2 Kauppalakia sovelletaan toissijaisesti siltä osin, kun näistä sopimus- ja toimitusehdoista ei muuta johdu.

1.3 Näitä ehtoja ei sovelleta myyjän ja kuluttajan välisessä kaupanteossa. Myyjän ja kuluttajan välisessä kaupanteossa sovelletaan kuluttajansuojalakia.

 

 1. Sopimuksen syntyminen

 

2.1 Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun tai 30 päivän ajan tarjouksen lähettämisestä lukien.

2.2 Sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen tai kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen.

2.3 Sopimus katsotaan tehdyn tilausvahvistuksen mukaisesti, ellei muuta näytetä sovitun.

2.4 Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tunnisteiden ja tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

 

 1. Myyjän velvollisuudet ja vastuunrajoitukset

 

3.1 Myyjä vastaa myymiensä tuotteiden virheettömyydestä.

3.2 Myyjän myymät tuotteet on tarkoitettu ainoastaan niiden tavanomaiseen käyttöön ja käyttötarkoitukseen. Ostaja ei voi vedota tuotteen virheeseen, joka syntyy käytettäessä tuotetta kilpakäyttöön tarkoitetussa tai muuten tavanomaisesta poikkeavassa ajoneuvossa.

3.3 Myydylle tuotteelle on voimassa tavarantoimittajan myöntämä takuu, josta ilmoitetaan aina erikseen. Osasuora Oy toimittaa takuutyöhön tarvittavat varaosat tai tuotteet, sekä muut korjaukseen tarvittavat tarvikkeet. Takuutuotteen korjaamiseen ja kustannuksiin sovelletaan soveltuvin osin kohdan 6 mukaisia ehtoja.

3.4 Tuotteen vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tuote on luovutettu kuljetettavaksi ostajalle.

3.5 Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja (tuotantotappio, saamatta jäänyttä, muu kauppalain mukainen välillinen vahinko).

3.6 Myyjä on velvollinen korvaamaan välittömänä vahinkona määrän, joka on enintään kolme kertaa tuotteen arvonlisäverottoman kauppahinnan suuruinen.

3.7 Myyjä ei vastaa ennalta-arvaamattomista vahingoista (Force Majeure).

 

 1. Ostajan velvollisuudet

 

4.1 Ostajan on tarkastettava hänelle saapunut tuote huolellisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa.

4.2 Asennus on suoritettava autonvalmistajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ostajan on tarkastettava tuotteen oikea asennus ennen sen käyttöönottoa. Ostaja vastaa tuotteiden asennuksesta ja asennuksen suorittaman henkilön riittävästä ammattitaidosta. Myyjä ei vastaa ostajan virheellisten asennustöiden aiheuttamista virheistä ja vahingoista.

4.3 Ostajan on käytettävä tuotteissa aina valmistajan suositusten mukaisia öljyjä ja nesteitä. Mikäli ostaja havaitsee tuotteessa virheen, ostajan on reklamoitava virheestä myyjälle kirjallisesti 10 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen, mikäli reklamaatiota ei ole tehty vaadittavalla tavalla ja vaaditussa ajassa.

 

 1. Virheen selvittäminen

 

5.1 Tuotteen virheellisyys selvitetään tavarantoimittajan tai valmistajan toimesta, ellei muuta erikseen sovita. Myyjän on aloitettava selvittäminen viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa reklamaation vastaanottamisesta. Ostaja on velvollinen toimittamaan tuotteen ja siihen mahdollisesti asentamansa lisälaitteet tutkimuksiin.

5.2 Osapuolet voivat myös sopia ulkopuolisen puolueettoman henkilön suorittamasta tarkastuksesta. Myyjä vastaa tarkastuskustannuksista, jos tuotteessa todetaan olevan myyjän vastuulla oleva olennainen virhe. Muussa tapauksessa kustannuksista vastaa ostaja.

 

 1. Virheen korjaaminen ja kustannuksista vastaaminen

 

6.1 Myyjä vastaa vastuullaan olevan virheen korjauksesta omalla kustannuksellaan. Mikäli virheellistä tuotetta ei pysty korjaamaan luotettavasti tai kohtuullisin kustannuksin, myyjällä on oikeus toimittaa virheettömän tuotteen virheellisen tilalle. Mikäli korvaavaa tuotetta ei löydy, tuotteen kauppahinta palautetaan ostajalle.

6.2 Myyjä vastaa vastuullaan olevien virheiden selvittelykustannuksista, jotka tavarantoimittaja tai valmistaja suorittaa. Erillisiä ostajan omia tutkimiskustannuksia ei korvata, ellei siitä ole sovittu myyjän kanssa.

6.3 Ostaja sitoutuu lähettämään tuotteen ja siihen mahdollisesti asentamansa omat apulaitteet tavarantoimittajalle tai valmistajalle tutkittavaksi. Tavarantoimittaja tai valmistaja antaa kirjallisen selvityksen tuotteen virheestä. Ostajalla on halutessaan oikeus antaa myyjälle ohjeita tutkimuksen dokumentoimiseksi. Ohjeet on annettava hyvissä ajoin ennen tutkimuksen aloittamista.

6.4 Myyjä vastaa virheellisen tuotteen toimituskustannuksista tutkimuksiin ja sieltä takaisin ostajalle. Myyjä vastaa myös korvaavan tuotteen toimituskustannuksista ostajalle.

6.5 Myyjä korvaa ostajalle vastuullaan olevien virheiden tavanomaisista ja kohtuullisista purku- ja uudelleenasennuskustannuksista 70 euroa tunnilta (sis. alv). Ajankäyttö arvioidaan ammattitaitoisen työntekijän käyttämän keskimääräisen ajan perusteella.

6.6 Ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen, jos hän purkaa tai korjaa tuotetta ilman myyjän nimenomaista kirjallista suostumusta siten, ettei myyjän vastuulla olevaa virhettä voida enää luotettavasti selvittää. Ostaja menettää myös oikeuden vedota virheeseen, jos hän kieltäytyy luovuttamasta tuotetta tavarantoimittajan tai valmistajan tutkittavaksi.